Siedlisko Kępina Zdrój


Zapraszamy do naszej oazy spokoju – wsi otulonej zielonymi lasami.

Jeśli cenią Państwo komfort, spokój i domową atmosferę to z pewnością jest to odpowiednie dla Was miejsce na złapanie oddechu od codzienności. Kępina Zdrój jest miejscem, do którego pragnie się wracać, by smakować życie w jego pełnym wymiarze.

Atrakcje na miejscu

Na terenie naszego obiektu oferujemy trzy domki typu BRDA i pięć różnych apartamentów. Każdy domek i apartament ma osobne wejście, własną łazienkę i wyposażony aneks kuchenny lub kuchnię. Teren jest duży, goście mogą odpoczywać w intymności, zdala od zgiełku i tłumu. Każdy domek i apartament ma własny taras. Na terenie obiektu znajdują się przenośne grille dla małych dwu/ czteroosobowych apartamentów oraz duży taras z grillem murowanym pomiędzy domkami.

Na terenie obiektu są bezpłatne parkingi.

Obiekt jest przyjazny dla zwierząt. Obowiązują opłaty za ich pobyt.

Dodatkowo płatne jest również korzystanie z miejsca na ognisko, kominka i kozy. Wówczas przygotowuję odpowiednio przycięte i suche drzewo.

Pozostałe atrakcje:

  • Dwa place zabaw,
  • Basen, brodzik – rozporowe, rozkładane w sezonie letnim
  • Plaża z leżakami, hamakami, zabawkami dla dzieci,
  • Rowery,
  • Miejsce na ognisko,
  • Taras z grillem,
  • Duży teren pozwalający na aktywne spędzanie czasu (badminton, piłka itp.)
  • Lasy,
  • Ścieżki rowerowe

Regulamin

Warunki szczególne wynajmu apartamentów Kępina Zdrój pod adresem:
Wysoka Lelowska Kępina Wysocka 24
42-310 Żarki

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać́ rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Kępinie Zdrój w prywatnych apartamentach i domkach letniskowych. Umowa pomiędzy klientem, a właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie przekazania kluczy i rozpoczęcia doby hotelowej.

II. Rezerwacja

1. Celem dokonania rezerwacji usługi, Klient rezerwuje pobyt telefonicznie. Na adres e-mail klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 1 – 2 dni robocze; w tym czasie powinna wpłynąć́ na konto właściciela Anny Szczerbik wyliczony zadatek (wpłata) w wysokości 50% ogólnej wartości rezerwacji.
2. Wpłacony zadatek (wpłata) stanowi potwierdzenie rezerwacji.
3. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
4. Po otrzymaniu zadatku (wpłaty) bądź́ całej kwoty za rezerwację, klient otrzyma e-mail lub sms z potwierdzeniem wpłaty.
5. O ile nie została opłacona cała należność́ za pobyt, a tylko zadatek (wpłata), pozostałą kwotę̨ należności należy uiścić́ niezwłocznie 14 dni przed przyjazdem przelewem bankowym.
6. Dostępne formy płatności:
Przelew:
Dane do wpłaty:
Anna Szczerbik
31 2030 0045 1130 0000 1158 3160
Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zadatek (wpłata) przepada w całości w przypadku rezygnacji Klienta z pobytu na miesiąc przed terminem realizacji zlecenia (najmu domku/ apartamentu).

III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem apartamentu, a Klientem obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (energia elektryczna, woda) oraz sprzątanie końcowe. W sezonie grzewczym mogą być doliczone dodatkowe opłaty za energię elektryczną.
2. Odbiór kluczy: przyjazd powinien nastąpić w godzinach od 14:00 a wyjazd do godziny 11:00
3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się
o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
6. Klient może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W apartamencie/ domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

IV. Obowiązki klienta
1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji (w mailu). Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu oraz pozostałych urządzeń i udogodnień (w tym stodoła, tarasy, grille, plac zabaw) w stanie zastanym.
3. Zabrania się przyjmowania gości na terenie obiektu.
4. Właściciel apartamentu może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Kępinie Zdrój.
5. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunku przeciwpożarowe.
6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.

V. Zmiany w rezerwacji
1. Jeśli termin nowy przypada w wysokim sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie telefonicznie, a następnie potwierdzić tę informację mailowo.
3. Przebywanie na terenie posesji po zakończeniu doby hotelowej jest odpłatne 5 PLN/ każda rozpoczęta godzina/ osoba.
4. W przypadku odwołania rezerwacji:
a. na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zadatek nie ulega zwrotowi,
b. na co najmniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zadatek ulega zwrotowi z potrąceniem 50% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute

VI. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę
W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

VII. Zwierzęta
W apartamencie mogą przebywać zwierzęta gości w przypadku, że nie bedą one uciążliwe dla pozostałych gości Kępiny Zdrój jak i również są tak ułożone, że nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu apartamentu lub domku. Bezwzględnie materialnie i prawnie za pobytu zwierząt odpowiada jego właściciel. Przyjmujemy małe pieski/ kotki – maksymalnie dwa na jeden domek i po jednym na każdy apartament. Na koniec pobytu Klient obowiązany jest do posprzątania sierści i innych zanieczyszczeń wywołanych przez zwierzę. Pobyt zwierząt jest odpłatny.

VIII. Wystąpienie sił wyższych
W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

IX. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W trakcie dokonywania rezerwacji Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z art. 6, art. 7, art. 13, art. 14, art. 15-22 i art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, dalej jako tzw. „RODO”: w zakresie
– imienia i nazwiska,
– numeru telefonu komórkowego,
– adresu poczty elektronicznej,
przez administratora, tj. Annę Szczerbik „Instytut Promed” z/s w Sosnowcu, na cele marketingowe i reklamowe polegające na otrzymaniu drogą smsową lub elektroniczną oferty przedsiębiorcy, zaproszenia do skorzystania z oferty, cenników i informacji o bieżących promocjach.

X. Prawo właściwe
Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.