Regulamin

Regulamin 

Warunki szczególne wynajmu apartamentów Kępina Zdrój pod adresem:
Wysoka Lelowska Kępina Wysocka 24

42-310 Żarki

 1. Postanowienia ogólne 

Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać́ rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Kępinie Zdrój w prywatnych apartamentach i domkach letniskowych. Umowa pomiędzy klientem, a właścicielem apartamentów zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty i wpłaty zadatku bądź całości ceny.

 1. Rezerwacja
  1. Celem dokonania rezerwacji usługi, Klient rezerwuje pobyt telefonicznie. Klient otrzymuje ofertę smsem lub na adres e-mail.w tym czasie powinna wpłynąć́ na konto właściciela Anny Szczerbik wyliczony zadatek w wysokości 50% ogólnej wartości rezerwacji lub na 30 dni przed przyjazdem całość ceny.
  2. Wpłacony zadatek stanowi potwierdzenie rezerwacji.
  3. W przypadku braku dokonania wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
  4. Po otrzymaniu zadatku bądź́ całej kwoty za rezerwację, następuje blokada określonego terminu i konkretnie zarezerwowanego domku lub apartamentu.
 2. O ile nie została opłacona cała należność́ za pobyt, a tylko zadatek, pozostałą kwotę̨ należności należy uiścić́ niezwłocznie 30 dni przed przyjazdem przelewem bankowym.
  6. Dostępne formy płatności: Przelew

Dane do wpłaty:

Anna Szczerbik

31 2030 0045 1130 0000 1158 3160

Zwrotu płatności Przedsiębiorca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się̨ na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Oferta jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji na 30 dni przed datą przyjazdu.

III. Warunki umowy najmu
1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem apartamentu/ domku, a Klientem i obejmuje tylko i wyłącznie wynajem apartamentu lub domku. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media (energia elektryczna, woda) oraz sprzątanie końcowe. W sezonie grzewczym mogą być doliczone dodatkowe opłaty za energię elektryczną.
2. Odbiór kluczy: przyjazd powinien nastąpić́ w godzinach od 16:00 a wyjazd do godziny 11:00
3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu i kończy się
o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu
4. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
5. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela apartamentu na szkodę.
6. Klient może korzystać z apartamentu/domku jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
7. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
8. W apartamencie/ domku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego. 

 1. Obowiązki klienta
  1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w specyfikacji rezerwacji (w mailu/ SMSie). Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
  2. Klient zobowiązany jest o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu/domku oraz pozostałych urządzeń i udogodnień (w tym tarasy, grille, plac zabaw) w stanie zastanym.
  3. Zabrania się przyjmowania gości na terenie obiektu.
  4. Właściciel apartamentu /domku, może odmówić przyjęcia klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu apartamentu/domku lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Kępinie Zdrój.
 2. W apartamencie/ domku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, ze względu na warunku przeciwpożarowe.
  6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamentach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla.
 3. Zmiany w rezerwacji 
 1. Jeśli termin nowy przypada w wysokim sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie. 
 2. Przedłużanie pobytu: termin pobytu w danym apartamencie/ domku można przedłużyć o ile jest wolny, należy powiadomić o tym fakcie telefonicznie, a następnie potwierdzić tę informację mailowo.
 3. Przebywanie na terenie posesji po zakończeniu doby hotelowej jest odpłatne 20PLN/ każda rozpoczęta godzina/ osoba.
 4. W przypadku odwołania rezerwacji:
  a. na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu wpłata nie podlega zwrotowi,
  b. na co najmniej 45 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zadatek ulega zwrotowi z potrąceniem 50% tytułem kary gwarancyjnej pokrywającej poniesiony przez właściciela apartamentu nakład pracy oraz szkodę związaną z koniecznością poszukiwania nowego najemcy po obniżonej cenie w ramach oferty last minute,
 1. Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę 

W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy. 

VII. Zwierzęta 

 1. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta gości w przypadku, że nie bedą one uciążliwe dla pozostałych gości Kępiny Zdrój jak i również są tak ułożone, że nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu apartamentu lub domku. 
 2. Bezwzględną odpowiedzialność materialną i prawną za pobyt zwierząt ponosi jego właściciel. Przyjmujemy małe pieski/ kotki – maksymalnie dwa na jeden domek i po jednym na każdy apartament. Na koniec pobytu Klient obowiązany jest do posprzątania sierści i innych zanieczyszczeń wywołanych przez zwierzę. 
 3. Pobyt zwierząt jest odpłatny. Wysokość opłaty ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości zwierzęcia, długości pobytu.
 4. Opłatę za pobyt zwierzęcia należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu gotówką lub BLIKiem

VIII. Wystąpienie sił wyższych 

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone. 

 1. WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W trakcie dokonywania rezerwacji Klient oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Wynajmującego jego danych osobowych związanych z realizacją rezerwacji oraz do celów marketingowych, zgodnie z art. 6, art. 7, art. 13, art. 14, art. 15-22 i art. 34 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, dalej jako tzw. „RODO”: w zakresie

 • imienia i nazwiska, 
 • numeru telefonu komórkowego,
 • adresu poczty elektronicznej

przez administratora, tj. Annę Szczerbik „Instytut Promed” z/s w Sosnowcu, na cele marketingowe i reklamowe polegające na otrzymaniu drogą smsową lub elektroniczną oferty przedsiębiorcy, zaproszenia do skorzystania z oferty, cenników i informacji o bieżących promocjach.

 1. Prawo właściwe 

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.